ਮੁੱਖ >> ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ >> Mucinex DM ਖੁਰਾਕ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

Mucinex DM ਖੁਰਾਕ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

Mucinex DM ਖੁਰਾਕ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂਡਰੱਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Mucinex ਡੀਐਮ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ | ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ | ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ | ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਖੁਰਾਕ ਚਾਰਟ | ਗਿੱਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਲਈ | ਪਾਲਤੂਆਂ ਲਈ | Mucinex ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ | ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਇੱਕ ਓਵਰ-ਦਿ-ਕਾ counterਂਟਰ (ਓਟੀਸੀ) ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਟੈਬਲੇਟ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਖੰਘ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਗੁਆਫਿਨੇਸਿਨ , ਇਕ ਡਰੱਗ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਨਕਸੀਅਲ ਸੱਕਣ ਨੂੰ ooਿੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਗੁਐਫੇਨੇਸਿਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੂਸੀਨੇਕਸ ਬਾਈ-ਲੇਅਰ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਗੌਇਫੇਨੇਸਿਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ-ਰੀਲਿਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ-ਰੀਲਿਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਸੰਬੰਧਿਤ: ਮੂਕਿਨੇਕਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ | ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਛੋਟ ਲਓMucinex DM ਖੁਰਾਕ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ- ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਡਿਡ-ਰੀਲੀਜ਼ ਬਿਲੀਅਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 • Mucinex ਡੀਐਮ ਟੇਬਲੇਟ: 600 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਗੁਐਫਿਨੇਸਿਨ, 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਿਨ ਐਚ.ਬੀ.ਆਰ.
 • ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ Mucinex DM Tablet: 1200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗੁਐਫਿਨੇਸਿਨ, 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਿਨ

ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ Mucinex DM ਖੁਰਾਕ

ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਨਿਯਮਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (600/30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ (1200/60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਹੈ. • ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਖੁਰਾਕ: 600 / 30–1200 / 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਨਿਯਮਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਟੇਬਲੇਟ) ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
 • ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ: 1200/60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਦੋ ਨਿਯਮਤ-ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Mucinex DM ਖੁਰਾਕ

Mucinex ਡੀਐਮ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ.

 • 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ: 600 / 30–1200 / 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਨਿਯਮਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਟੇਬਲੇਟ) ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
 • 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ: 1200/60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਦੋ ਨਿਯਮਤ-ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਮਿucਕਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿucਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ, ਦੋਨੋ ਗਾਈਫਿਨੇਸਿਨ ਅਤੇ ਡੇਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਮਿucਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਿineਸੀਨੇਕਸ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਇਫੇਨੇਸਿਨ ਅਤੇ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮਥੋਰਫਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਮੂਸੀਨੇਕਸ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਖੰਘ, ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਤਰਲ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਫ੍ਰੀਫਾਰਮ ਬਲਗ਼ਮ ਅਤੇ ਖੰਘ, ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. . ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਡਿਡ-ਰੀਲੀਜ਼ ਗਾਈਫਿਨੇਸਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਖੁਰਾਕ ਚਾਰਟ
ਸੰਕੇਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ
ਗਿੱਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 600/30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ 600 / 30–1200 / 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (2 ਨਿਯਮਤ ਟੇਬਲੇਟ ਜਾਂ 1 ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੋਲੀ) ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ 12 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ 1200/60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2400/120 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (4 ਨਿਯਮਤ ਟੇਬਲੇਟ ਜਾਂ 2 ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ

ਗਿੱਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਲਈ ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਹੈ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਗਿੱਲੇ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰ (ਖੁਸ਼ਕ) ਖੰਘ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ. ਐਕਸਪੈਕਟੋਰੇਂਟ (ਗੁਐਫਿਨੇਸਿਨ) ਖੰਘ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਖੰਘ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ (ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਨ) ਖੰਘ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. • ਗਿੱਲੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ: 600 / 30–1200 / 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਨਿਯਮਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਟੇਬਲੇਟ) ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
 • ਗਿੱਲੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ: 1200/60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਦੋ ਨਿਯਮਤ-ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਪਾਲਤੂਆਂ ਲਈ Mucinex DM ਖੁਰਾਕ

ਮਨੁੱਖੀ ਓਟੀਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਮੂਕਿਨੇਕਸ ਡੀਐਮ, ਗੁਆਇਫੇਨੇਸਿਨ, ਅਤੇ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਡੀਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਲਈ, ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡੇਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਦਾ 0.5-2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ 0.23 ਤੋਂ 0.9 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗੁਆਇਫੇਸੀਨ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹਰ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 3-5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (1.35-22.55 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਹੈ.

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਓਟੀਸੀ ਹੈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੋਨੋ ਗਾਈਫੇਨੇਸਿਨ ਅਤੇ ਡੇਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀ ਐਮ ਦੇ ਸਮਾਨ. ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇ-ਟੈਬਲੇਟ (50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੋਲੀ (100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.Mucinex ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ

Mucinex DM ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

 • ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਓ.
 • ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਚੱਬਣ ਜਾਂ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਕੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: • ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਓ.
 • ਸਟੋਰਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ (68 ਤੋਂ 77 ਡਿਗਰੀ)ਫਾਰਨਹੀਟ).
 • ਮਿਕਿਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਪੈਕਜਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ oseੰਗ ਨਾਲ ਕੱoseੋ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦੋ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ Mucinex DM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨੁਸਖ਼ਾ MAO ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਪਲਨ (ਆਈਸੋਕਾਰਬਾਕਸਜ਼ੀਡ) ਜਾਂ ਨਾਰਦਿਲ (ਫੀਨੇਲਜ਼ਾਈਨ). ਐਮਏਓ ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਐਮਏਓ ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੋ.
 • Mucinex ਡੀਐਮ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ooਿੱਲਾ ਕਰੋ. ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਮੀਦਾਰ ਜਾਂ ਭਾਫ ਭਾਫਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਮੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਬਲਗਮ ਨੂੰ .ਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ.
 • ਨਿਰਮਾਤਾ, ਰੇਕਿਟ ਬੇਂਕਾਈਜ਼ਰ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ womanਰਤ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ.
 • ਖੰਘ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਖੰਘ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਗਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ.

ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ Mucinex DM ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਡਿਡ-ਰੀਲਿਜ਼ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ, ਗੁਆਇਫੇਨੇਸਿਨ ਅਤੇ ਡੇਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ, ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 15-30 ਮਿੰਟ . ਦੋਵੇਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਗੁਆਇਫੇਨੇਸਿਨ ਅਤੇ ਡੇਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅੰਦਰਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਐਫੇਨੇਸਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਖੰਘ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.ਗੁਇਫੇਨੇਸਿਨ, ਮਿ inਕਿਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਵਿਚ ਐਕਸਪੈਕਟੋਰੈਂਟ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਜਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੀਲਿਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਨ 11 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਡੇਕਸਟਰੋਫੈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈ ਜੋ ਖੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ. ਡੇਕਸਟ੍ਰੋਫੈਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਿucਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਅਤੇ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਫੈਰਨ ਦੋਨੋ ਅਕਸਰ ਮੂਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ Mucinex DM ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?

ਲੱਛਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲਓ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਘੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਓ. ਖੁੰਝ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ.

ਮੈਂ ਮੁਸੀਨੇਕਸ਼ ਡੀਐਮ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਕਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਡਿਸੀਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਨ, ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੈਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ withdrawalਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ .

ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਮਾ, ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ, ਐਂਫੀਸੀਮਾ, ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਜੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ. ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ:

 • ਖੰਘ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
 • ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਧੱਫੜ.
 • ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜ, ਛਪਾਕੀ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ.

ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 1200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2400 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / 120 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12-ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੋ ਨਿਯਮਤ Mucinex DM Tablet ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਕਤ Mucinex DM ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.

ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ?

Mucinex DM ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਡਿਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ, ਦਾ ਸਮਾਈ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਗੁਐਫਿਨੇਸਿਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਗੁਇਫੇਨੇਸਿਨ, ਮਿਸੀਨੇਕਸ ਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਡਰੱਗ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ .

ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ. ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੈਥੋਰਫਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਨੋਮਾਈਨ ਆਕਸੀਡੇਸ ਇਨਿਹਿਬਟਰਸ (ਐਮਏਓ ਇਨਿਹਿਬਟਰਜ ਜਾਂ ਐਮਓਓਆਈਜ਼) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਓਓਆਈ ਨੂੰ ਡੀਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਮਿਸ਼ਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਰਸਾਇਣਕ ਜੋ ਨਰਵ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਡਿਪਰੈਸੈਂਟਸ, ਓਪੀਓਡ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਫੇਟੈਮਾਈਨਜ਼, ਮਤਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਏਡੀਐਚਡੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਜਿਵੇਂ ਸੇਂਟ ਜਾਨਜ਼ ਵਰਟ, ਜੀਨਸੈਂਗ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਪਟੋਫਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਕਸਟਰੋਮੇਥੋਰਫੈਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ.

ਸਰੋਤ: