ਮੁੱਖ >> ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ >> ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਟੇਬਲੇਟ ਤੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪਾ powਡਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਪਰ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਟੀਚੇ ਹਨ: ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ.

ਡਰੱਗ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਿਆਦ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਨਾ ਜੇ ਰਿਆਨ , ਫਰਮ.ਡੀ., ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਮਰਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ.ਰਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੇਟ ਦੇ ਪਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਡਾ ਰਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ . ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ , ਟੀਕੇ, ਤਰਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਇਲਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਪੈਚ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਡਿਡ-ਰੀਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਓਰਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਕੀ ਹਨ?

ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਪੈਚ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪੇਟ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.ਗੋਲੀਆਂ

ਟੇਬਲੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਈਡਰ ਪਾ powderਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ edਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲਣ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਘੁਲਣ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਪਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਂਟਰਿਕ-ਕੋਟੇਡ ਗੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ:

  • ਚਿਵੇਬਲ ਗੋਲੀਆਂ ਭੰਗ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ.
  • ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ੇਂਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੀਭ 'ਤੇ ਭੰਗ. ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਤਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ.
  • ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ ਗੋਲੀਆਂ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ. ਉਹ ਤੇਜ਼ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ; ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਾਈਸਰਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ.
  • ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਕੈਪਸੂਲ

ਕੈਪਸੂਲ ਇਕ ਠੋਸ ਖੁਰਾਕ ਰੂਪ ਹਨ. ਦਵਾਈ ਸਖਤ ਜਾਂ ਨਰਮ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਲੇਟਿਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਚਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸਪੈਨਸੂਲਜ਼

ਸਪੈਨਸੂਲਸ ਕੈਪਸੂਲ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਰੇਟ ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਧਿਆਨ ਘਾਟਾ ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਵਾਈ Dexedrine ਇਕ ਸਪੈਨਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੁ doseਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਸਾੱਫਟੈਲਜ

ਸੌਫਟਜਲਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਲ ਜੈੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਦਵਾਈ ਜੈਲੇਟਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਤਰਲ

ਤਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਰਸੋਈ ਦੇ ਚਮਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ). ਉਹ ਠੋਸ ਖੁਰਾਕ ਫਾਰਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹਨ.

ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਪਾdਡਰ

ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾdਡਰ ਅਕਸਰ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾ powਡਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.ਟੈਬਲਿਟ ਬਨਾਮ ਕੈਪਸੂਲ: ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਿਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਿਲ ਤਰਲ-ਜੈੱਲ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਸੀ ਹੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਈਸਲ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ:

ਸ਼ੈਲਫ-ਲਾਈਫ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੋਸ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸ਼ੈਲਫ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਹੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਸੌਖ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਡਰੱਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਲਣੀਆਂ ਅਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ. ਅਕਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕੀਮਤ: ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ.ਖੁਰਾਕ ਵੰਡਣਾ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਟੇਬਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ.

ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ.ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ — ਫੌਰਨ ਰੀਲੀਜ਼ (ਆਈਆਰ) ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਡਿਡ-ਰੀਲੀਜ਼ (ਈਆਰ).

ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮਾੜੇਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਵਧਾਇਆ-ਜਾਰੀ

ਵਧਾਈ ਗਈ-ਜਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ. ਜਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ. ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੋਫੀਆ ਡੀ ਮਾਂਟੇ , ਆਰਪੀਐਚ,ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ.

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ-ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਡਾ. ਰਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਲਿਆ ਰੀਲਿਜ਼ ਬਨਾਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਧੀਆ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਬਾਲਗ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਰਲ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ ਡੀ ਏ):

  • ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਐੱਫ ਡੀ ਏ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਕਰਾਰ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.
  • ਜੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭੋ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ aboutੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ.
  • ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੋ. ਗਰਮੀ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਖਰੇ manufactureੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਗੋਲੀ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਗਿੰਗ, ਉਲਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਘੁਟਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਫੈਮਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਐਲਾਨ , ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ methodsੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

1. ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ: ਪੌਪ-ਬੋਤਲ ਵਿਧੀ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੋਡਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਜੀਭ 'ਤੇ ਰੱਖੋ. ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ कस ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਿੱਤੇ. ਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬੋਤਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਿਚੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

2. ਕੈਪਸੂਲ ਲਈ: ਚਰਬੀ ਅੱਗੇ methodੰਗ

ਆਪਣੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਘੁੱਟ ਲਓ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਿਗਲ ਨਾ ਜਾਓ. ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੋੜੋ. ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਨਿਗਲੋ.

ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲਸੌਸ ਜਾਂ ਪੁਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲਣ ਲਈ. ਮਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਕਸਟੈਡਿਡ ਰੀਲਿਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ.